Varning för dolor

Odetonerat sprängmedel i schaktmassor ställer till problem i anläggningsbyggandet. Under senare år har ofrivilliga explosioner orsakat en rad olyckor och tillbud. Nu skärps reglerna.

Odetonerat sprängmedel, så kallade dolor, har blivit ett hett diskussionsämne under senare tid, inte minst beroende på ett antal olyckor. Problemet uppstår när sprängkapslar och sprängämnen inte utlöser som de ska vid exempelvis tunnelbyggen. Om detta inte upptäcks kan sprängmedlet explodera i senare hanteringssteg när det utsätt för friktion.

Några exempel

Under två års spräng- och bergarbeten med Botniabanan inträffade ett 60-tal dolor vid utlastning, skutknackning eller krossning.

I augusti 2006 avled en person efter en sprängolycka i Huddinge när en grävmaskin kom åt odetonerat sprängämne. Vid explosionen slungades sten iväg och träffade mannen i huvudet.

Under hösten 2006 råkade NCC Roads i Stockholm ut för två tillbud där sprängmassor från tunnelbyggen exploderade under krossning.
– Sten sprutade och det var bara tur att ingen stod i vägen någon av gångerna, säger Thomas Blomgren, arbetsmiljöingenjör hos NCC Roads.

Vem tar ansvar?

Varför finns det då sprängmedel kvar i bergmassorna och vem har ansvaret? Roland Netterlind, vd för Bergsprängningsentreprenörernas förening, BEF, menar att såväl beställare som entreprenörer har ett ansvar.
– Det finns mer eller mindre säkra sprängmedel. Beställarna bör ställa krav på högsta säkerheten och kräva bästa möjliga sprängmedel och inte bara tänka lägsta pris. Man kan också, redan i konstruktionsskedet, utforma tunnlar och liknande på ett sånt sätt så man inte behöver använda ”farliga” sprängmedel, menar Roland Netterlind. Han tycker också att många kross- och schaktentreprenörer har gjort det för enkelt för sig genom att skylla på sprängarna.
– Alla som sett resultatet av en salva förstår att det är omöjligt att garantera att salvan är hundraprocentigt detonerad. Sprängarbasen ska naturligtvis göra en ordentlig besiktning men också en överlämning till nästa led med råd och riskbedömningar. Schaktare, skutknackare och krossare kan inte strunta i riskerna utan måste se till att utbilda sin personal och använda nödvändig säkerhetsutrustning.

Efter de många incidenterna vid Botniabanan, som förorsakade såväl materiella som personella skador, gjorde Arbetsmiljöverket en undersökning.
– Slutsatsen blev att två tredjedelar av de oavsiktliga detonationerna vid tunneldrift kunde härledas till bruket av detonerande stubin, så kallad cord, berättar Stig Adolfsson, handläggare vid Arbetsmiljöverket.

Nya regler ska öka säkerheten

Enligt Arbetsmiljöverket har användandet av detonerande stubin vid tunnelbyggen ökat sedan mitten av 80-talet och därmed också antalet dolor. Liknande erfarenheter har man i Norge. Där har detonerande stubin pekats ut som en riskfaktor. Nya regler som begränsar användningen har införts. Även det svenska Arbetsmiljöverket föreslår nu en begränsning av detonerande stubin i det nya regelverket för sprängarbeten som väntas träda i kraft den 1 juli i år.

Arbetsmiljörådet hos NCC Roads beslutade redan i höstas att företaget inte längre ska ta emot entreprenadberg som kan innehålla detonerande stubin.
– Vi skriver in detta i våra avtal och ställer krav på leverantörerna för att få fokus på problemet. Trots detta har vi även senare hittat cord i bergmassor som vi tvingats ta hand om även om vi inte haft några tillbud, berättar Thomas Blomgren. Han ser också utbildning som en viktig del i säkerhetsarbetet.
– Vi uppdaterar personalen så att alla vet hur odetonerat sprängämne ser ut och vad man ska göra när man stöter på det. Det är också viktigt att ha rutiner som säkerhetsavstånd och att alltid ha skydd på de maskiner som hanterar bergmassorna.

Kvaliteten på sprängmedel har försämrats

Åke Forsgärde är NCC Roads ansvarige för berghantering i norra Sverige. Han har 30 års erfarenhet av sprängmedel och anser att kvaliteten har försämrats under senare år.
– Tidigare hände det aldrig något. Men under 90-talet flyttades tillverkningen av dynamit till länder med lägre teknikkunnande och då började vi få den här typen av tillbud. Han välkomnarArbetsmiljöverkets nya regelverk som begränsar användningen av cord.
– Helt kommer inte problemet att försvinna. Det finns andra sprängämnen än cord som kan finnas i bergmassorna. Så grundregeln att alltid behandla en sprängsalva med respekt gäller. Jag har länge förespråkat att pansarglas och skyddsgaller ska vara obligatoriskt på lastmaskiner. Vid byggandet av Botniabanan har antalet oavsiktliga sprängningar minskat under 2006.
– Vi hade två oavsiktliga detonationer. Minskningen beror delvis på att vi spränger mindre, men också på att all uppmärksamhet gjort att alla entreprenörer i alla led har blivit mer medvetna om riskerna och skärpt säkerheten, säger Harry Sjödin, kvalitetschef vid Botniabanan.

TEXT: THOMAS EKENBERG
FOTO: ANDERS ANJOU

För att komma till artikeln tryck HÄR

Stenkastningen anmäldes aldrig

 20:26 – 11 sep, 2007

Mölndal/Härryda MÖLNLYCKE: Tillbudet när en femkilos sten flög hundratals meter från Härryda stenkross, och landade nära två barn, anmäldes aldrig till Arbetsmiljöverket – trots att lagen kräver det.

Det är inte bra. Ett sådant stenkast är allvarligt och ska anmälas till oss, säger Lars-Erik Jonasson på Arbetsmiljöverket i Göteborg.
GP berättade i lördags att två stora stenar, efter en rutinmässig sprängning i Härryda kross bergtäkt belägen mellan gamla Boråsvägen och riksväg 40, kastats i väg cirka 500 meter. Händelsen inträffade tidigare i somras. En kvinna befann sig i sin trädgård med två barnbarn när stenen på 5,5 kilo kom flygande och landade fem till tio meter bort, berättade Lennarth Berg, som bor i närheten. En åtta kilo tung sten hittades även senare i grannens åker.
Olyckor och tillbud som sker i samband med sprängningar måste av det ansvariga företaget enligt lag anmälas till Arbetsmiljöverket. Det handlar om en så kallad paragraf 2-anmälan. Att Härryda kross inte följt lagen förvånar Lars-Erik Jonasson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg, med bland annat sprängarbete som specialitet.
– Man vet ju inte var de där kasten tar vägen. Om stenen hamnade i en villaträdgård så är det i allra högsta grad ett allvarligt tillbud – det är det ingen tvekan om, säger han.
Arbetsmiljöverket kommer nu att kontakta Härryda kross för att ta reda på varför ingen anmälan gjordes. Konsekvenserna kan i värsta fall bli att fallet tas upp i länsrätten.
– Det är straffsanktionerat om man inte anmäler, säger Lars-Erik Jonasson.
Samtidigt tänker Arbetsmiljöverket ta reda på om tillräckliga kontrollmetoder för att undvika kast använts i samband med sprängningen. Författningen från 2003 om bergarbete reglerar tydligt att ”borrhålen i de två främre hålraderna skall kontrolleras med hänsyn till hålavvikelse … om pallhöjden överstiger tio meter”. Det vill säga: om avståndet mellan marken och pallens – bergväggens – överkant är mer än tio meter, måste den som spränger kontrollera borrhålen för att minimera risken för olyckor. Om hålen är sneda kan vissa delar av berget laddas med för mycket sprängmedel, med resultatet att stenar kan slungas hundratals meter bort.
– Vi kommer att fråga om pallhöjden. Men man kan aldrig skydda sig helt från kast, säger Lars-Erik Jonasson.
En ficklampa i hålet duger inte
Härryda kross har sagt att man i framtiden kommer att använda en extra styranordning på borrvagnen och dessutom rakhetskontrollera första raden av borrhål med så kallad ”lysning” före varje sprängning. Men att släppa ner en lysande ficklampa i borrhålet för att upptäcka avvikelser duger inte, säger Lars-Erik Jonasson.
– Lysning är en primitiv metod som inte är säker.
Arbetsmiljöverket kräver att en mer avancerad teknik används. Denna tar bland annat hänsyn till hålens lutning och kompassriktning.

Jonas Gren